SURYA ASTOTTARA SHATA NAMAVALI

SURYA ASTOTTARA SHATA NAMAVALI: "
SURYA
Surya-astottara-shata-nama-vali

 • Om arunaya namah
 • Om sharanyaya namah
 • Om karuna-rasa-sindhave namah
 • Om asmanabalaya namah
 • Om arta-raksa-kaya namah
 • Om adityaya namah
 • Om adi-bhutaya namah
 • Om akhila-gamavedine namah
 • Om acyutaya namah
 • Om akhilagnaya namah
 • Om anantaya namah
 • Om inaya namah
 • Om visva-rupaya na mah
 • Om ijyaya namah
 • Om indraya namah
 • Om bhanave Namah
 • Om indriramandiraptaya namah
 • Om vandaniyaya namah
 • Om ishaya namah
 • Om suprasannaya namah
 • Om sushilaya namah
 • Om suvarcase namah
 • Om vasupradaya namah
 • Om vasave namah
 • Om vasudevaya namah
 • Om ujjvalaya namah
 • Om ugra-rupaya namah
 • Om urdhvagaya namah
 • Om vivasvate namah
 • Om udhatkiranajalaya namah
 • Om hrishikesaya namah
 • Om urjasvalaya namah
 • Om viraya namah
 • Om nirjaraya namah
 • Om jayaya namah
 • Om urudvayavirnimuktanija sarakrashi vandyaya namah
 • Om rugdhantre namah
 • Om kraksacakracaraya namah
 • Om krajusvabhavavittaya namah
 • Om nityastutyaya namah
 • Om krukaramatrikavarnarupaya ujjvalatejase namah
 • Om kruksadhinathamitraya namah
 • Om pushakaraksaya namah
 • Om luptadantaya namah
 • Om shantaya namah
 • Om kantidaya namah
 • Om dhanaya namah
 • Om kanatkanaka sushanaya namah
 • Om khalotaya namah
 • Om lunit-akhila-daityaya namah
 • Om satya-ananda-svarupine namah
 • Om apavarga-pradaya namah
 • Om arta-sharanyaya namah
 • Om ekakine namah
 • Om bhagavate namah
 • Om sushtisthityantakarine namah
 • Om gunatmane namah
 • Om dhrinibhrite namah
 • Om brihate namah
 • Om brahmane namah
 • Om esvaryadaya namah
 • Om sharvaya namah
 • Om haridashvaya namah
 • Om shauraye namah
 • Om dashadiksam-prakashaya namah
 • Om bhakta-vashyaya namah
 • Om ojaskaraya namah
 • Om jayine namah
 • Om jagad-ananda-hetave namah
 • Om taya janma-mrtyu-jara-vyadhi-varji aounnatyapadasamcararathasthaya-asuraraye namah
 • Om kamaniyakagaya namah
 • Om abjaballabhaya namah
 • Om antar-bahih prakashaya
 • Om acintyaya namah
 • Om atma-rupine namah
 • Om acyutaya namah
 • Om amareshaya namah
 • Om parasmai jyotishe namah
 • Om ahaskaraya namah
 • Om ravaye namah
 • Om haraye namah
 • Om param-atmane namah
 • Om tarunaya namah
 • Om tarenyaya namah
 • Om grahanam pataye namah
 • Om bhaskaraya namah
 • Om adimadhyantara-hitaya namah
 • Om saukhyapradaya namah
 • Om sakalajagatam pataye namah
 • Om suryaya namah
 • Om kavaye namah
 • Om narayanaya namah
 • Om pareshaya namah
 • Om tejorupaya namah
 • Om shrim hiranyagarbhaya namah
 • Om hrim sampatkaraya namah
 • Om aim istarthadaya namah
 • Om am suprasannaya namah
 • Om shrimate namah
 • Om shreyase namah
 • Om saukhyadayine namah
 • Om diptamurtaye namah
 • Om nikhilagamavedhyaya namah
 • Om nityanandaya namah
"