KANAKADHARA STOTRAM

KANAKADHARA STOTRAM: " Kanakadhara Stotram

1. Vande vandaru mandara mindirananda kandalam
Amandananda sandoha bandhuram sindhura nanam

2. Angam hareh pulaka bhusana masrayanti
Bhrungow ganeva mukula bharanam tamalam
Angikruta khila vibhuti rapangaleela
Mangalyada stu mama mangala devatayah

3. Mugha muhurvidadhati vadane murareh
Prematrapa prani hitani gata gatani
Maladrusormadhu Kariva mahotpaleya
Samesriyam disatusagara sambha vayah

4. Visva marendra pada vibhrama dana daksha
Mananda hetu radhikam mura vidviso pi
Easannisidatu mayi kshana mikshanardha
Mindivarodara sahodara mindirayah

5. Amilita ksha madhigamya mudamukunda
Mananda kanda manimesa mananga tantram
Akekarasthita Kaninika pakshma Netram
Bhutyai bhavenmama bhujanga sayanganayah

6. Kalambuda lilalitorasi kaitabhare
rdharadhare sphurati ya thati daganeva
Matussa masta jagatam mahaniya murti
Rbhadrani me disatu bhargava nandanayah

7. Bahvantare murajitah srita kowstubeya
Haravaliva harinilamayi vibhati
Kamaprada bhagavato pikatakshamala
Kalyana mavahatu mekamala layayah

8. Praptam padam prathamatah khalu yat prabhavat
Mangala bhaji madhu madhini manmadhena
Mayya patetta diha mandhara mikshanardham
Mandalasam ca makaralaya kanyakayah

9. Dadhya ddayanu pavano dravinambudhara
Masminna kincina vihanga sisow visanne
Duskarma gharma mapaniya ciraya duram
Narayana pranayini nayan ambu vahah

10. Essta visista matayo pinarayaya drag
Drusta sthrivistapa padam sulabham bhajante
Drustih prahrsta kamalodara diptiristam
Pustim krsista mama puskara vistarayah

11. Girdevatiti garuda dhvaja sundariti
Sakambhariti sasisekhara vallabheti
Srusti sthiti pralaya kelisu samsthtaya
Tasyai nama sthribhu vanaika gurostarunyai

12. Srutyai Namo stu subhakarma phala prasutyai
Ratyai Namo stu Ramaniya gunardhavayai
Sakyai Namo stu sataparta niketanayai
Pustai Namo stu purusottama vallabhayai

13. Namo stu nalika nibhananayai
Namo stu dugdho dadhi janma bhumyai
Namo stu Soma mrta sodarayai
Namo stu Narayana vallabhayai

14. Namo stu hemambuja pitthikayai
Namo stu bhumandala nayikayai
Namo stu devadidaya parayai
Namo stu saranga yudha vallabhayai

15. Namo stu devyai bhrugunandanayai
Namo stu visnorusasi sthitayai
Namo stu lakshmai kamala layayai
Namo stu damodara vallabhayai

16. Namo stu kanyai kamalekshanayai
Namostu bhutyai bhuvana prasutyai
Namo stu devadibhi rarcitayai
Namo stu nandatmajavallabhayai

17. Sampatka rani sakalendriya nandanani
Samrajya dana niratani saroruhakshi
Tvadvandanani durita paharonodyatani
Mameva mata ranisam kalayastu manye

18. Yatkataksha samupa sana vidhih
Sevakasya sakalardha sampadah
Santanoti vacana gamanasai
Stvam murari hrdaye svar im bhaje

19. Sarasijanayane Saroja haste
Dhavala taram suka gandhamalya sobhe
Bhagavati Harivallabhe Manojne
Tribhuvana bhutikari Prasida mahyam

20. Dighastibhih kanaka kumbha mukha vasruta
Svarvahini vimala caru jala plutangim
Pratar namami jagatam janani masesa
Lokadhi natha grhini mamrutabdhi putrim

21. Kamale! kamalaksha vallabhe tvam
Karunapura tarangitai rapamgaih
Avalokaya mama kincananam
Prathamam patra makrtrimam dayayah

22. Stuvanti ye stutibhi ramubhi ranvaham
Trayi mayim tribhuvana mataram Ramam
Gunadhika gurutara bhagya bhajino
Bhavanti te bhuvi budha bhavita sayah

23. Suvarna dhara stotramya
Chankara carya nirmitam
Trisandhyam yah patthe nnityam
Sakubera samo bhavet"