CHANDRA ASTOTTARA SHATA NAMAVALI

CHANDRA ASTOTTARA SHATA NAMAVALI: "

Chandra-Astottara-Shata-Namavali

 • Om srimate namah
 • Om shasha-dharaya namah
 • Om chandraya namah
 • Om tara-adhishaya namah
 • Om nisha-karaya namah
 • Om sugha-nighaye namah
 • Om sadaradhya namah
 • Om sat-pataye namah
 • Om sadhu-pujitaya namah
 • Om jitendriyaya namah
 • Om jayodhyogaya namah
 • Om jyotish-cakra-pravartakaya namah
 • Om vikartananujaya namah
 • Om viraya namah
 • Om vishveshaya namah
 • Om vidusham pataye namah
 • Om doshakaraya namah
 • Om dushta-duraya namah
 • Om pushtimate namah
 • Om shishta-palakaya namah
 • Om ashta-murti-priyaya namah
 • Om anantaya namah
 • Om kashta-daru-kutharakaya namah
 • Om sva-prakashaya namah
 • Om prakash-atmane namah
 • Om dyu-caraya namah
 • Om deva-bhojanaya namah
 • Om kala-dharaya namah
 • Om kala-hetave namah
 • Om kama-krite namah
 • Om kama-dayakaya namah
 • Om mrityu-saharakaya namah
 • Om amartyaya namah
 • Om nityanushthana-dayakaya namah
 • Om ksapa-karaya namah
 • Om ksina-papaya namah
 • Om ksaya-vriddhi-samanvitaya namah
 • Om jaivatrikaya namah
 • Om shucaye namah
 • Om shubhraya namah
 • Om jayine namah
 • Om jaya-phala-pradaya namah
 • Om sudha-mayaya namah
 • Om sura-svamine namah
 • Om bhaktanam-ishtha-dayakaya namah
 • Om bukti-daya namah
 • Om mukti-daya namah
 • Om bhadraya namah
 • Om bhakta-daridhya bhanjanaya namah
 • Om sama-gana-priyaya namah
 • Om sarva-raksakaya namah
 • Om sagarodbhavaya namah
 • Om bhayanta-krite namah
 • Om bhakti-gamyaya namah
 • Om bhava-bandha-vimocakaya namah
 • Om jagat-prakasa-kiranaya namah
 • Om jagad-ananda-kiranaya namah
 • Om nissapatnaya namah
 • Om niraharaya namah
 • Om nirvikaraya namah
 • Om niramayaya namah
 • Om bhu-cchaya-cchaditaya namah
 • Om bhavyaya
 • Om bhuvana-prati-palakaya namah
 • Om sakalarti-haraya namah
 • Om saumya-janakaya namah
 • Om sadhu-vanditaya namah
 • Om sarvagama-jnaya namah
 • Om sarva-jnaya namah
 • Om sanakadi-muni-stutaya namah
 • Om sita-chatra-dhvajopetaya namah
 • Om sitangaya namah
 • Om sita-bhusanaya namah
 • Om sveta-malyambara-dharaya namah
 • Om sveta-gandhanulepanaya namah
 • Om dasasva-ratha-samrudhaya namah
 • Om danda-pananye namah
 • Om dhanur-dharaya namah
 • Om kunda-pusyojjvalakaraya namah
 • Om nayanabja-samudbhavaya namah
 • Om atreya-gotra-jaya namah
 • Om atyanta-vinayaya namah
 • Om priya-dayakaya namah
 • Om karuna-rasa-sampurnaya namah
 • Om karkata-prabhave namah
 • Om avyayaya namah
 • Om catur-ashrasanarudhaya namah
 • Om caturaya namah
 • Om divya-vahanaya namah
 • Om vivasvan mandalajneya-vasaya namah
 • Om vasu-samrddhi-daya namah
 • Om mahesvara-priyaya namah
 • Om dantaya namah
 • Om meru-gotra-pradaksinaya namah
 • Om graha-mandala-madhyasthaya namah
 • Om grasitarkaya namah
 • Om grahadhipaya namah
 • Om dvija-rajaya namah
 • Om dyuti-lakaya namah
 • Om dvibhujaya namah
 • Om dvija-pujitaya namah
 • Om audumbara-nagavasaya namah
 • Om udaraya namah
 • Om rohini-pataye namah
 • Om nityodayaya namah
 • Om muni-stutyaya namah
 • Om nityananda-phala-pradaya namah
 • Om sakalahladana-karaya namah
 • Om palashedhma-priyaya namah
"