KETU-ASTOTTARA-SHATA -NAMAVALI

KETU-ASTOTTARA-SHATA -NAMAVALI: "

Ketu-astottara-shata-namavali

 • Om ketave' namah
 • Om sthulashirase' namah
 • Om shiromantraya namah
 • Om dhvajakrtaye' namah
 • Om nava-graha-yutaya namah
 • Om simhika-asuri-garbha-sambhavaya maha-bhitikaraya namah
 • Om chitravarnaya namah
 • Om sri-pingalaksakaya namah
 • Om phulladhumasakashaya namah
 • Om tishnadamshtaya namah
 • Om mahodaraya namah
 • Om rakta-netraya namah
 • Om citra-karine namah
 • Om tivrakopaya namah
 • Om maha-suraya namah
 • Om krura-kanthaya namah
 • Om kradha-nidhaye' namah
 • Om chaya-graha-vishoshakaya namah
 • Om antya-grahaya namah
 • Om maha-shirshaya namah
 • Om surya-araye'
 • Opushpavad-grahine' namah
 • Om varahastaya namah
 • Om gadapanaye' namah
 • Om citra-vastra-dharaya namah
 • Om citra-dhvaja-patakaya namah
 • Om ghoraya namah
 • Om citra-rathaya namah
 • Om shikhine' namah
 • Om kullutthabhaksakaya namah
 • Om vaidurya-bharanaya namah
 • Om utpatajanakaya namah
 • Om shukra-mitraya namah
 • Om mandasakhaya namah
 • Om gada-dharaya namah
 • Om naka-pataye' namah
 • Om antar-vedishvaraya namah
 • Om jaimini-gotra-jaya
 • Ocitragupta-atmane' namah
 • Om dakshina-mukhaya namah
 • Om mukunda-varapatraya namah
 • Om maha-asura-kulod-bhavaya namah
 • Om ghana-varnaya namah
 • Om lamba-devaya namah
 • Om mrityu-putraya namah
 • Om utpata-rupa-dharine' namah
 • Om adrishyaya namah
 • Om kala-agni-sannibhaya namah
 • Om nripidaya namah
 • Om griha-karine' namah
 • Om sarvopadravavarakaya namah
 • Om citra-prasutaya namah
 • Om analaya namah
 • Om sarva-vyadhi-vinashakaya namah
 • Om apasavyapracarine' namah
 • Om navame' papadayakaya namah
 • Om pancame' shokadaya namah
 • Om uparagakhe'cagaya namah
 • Om ati-purushakarmane namah
 • Om turiye sukhapradaya namah
 • Om tritiye vairadaya namah
 • Om papa-grahaya namah
 • Om sphatakakarakaya namah
 • Om prana-nathaya namah
 • Om pancame shrimakarakaya namah
 • Om dvitiye' asphutavamdatre namah
 • Om vishakulitavaktakaya namah
 • Om kamarupine' namah
 • Om simha-dantaya namah
 • Om kushedhma-priyaya namah
 • Om caturthe' matrinashaya namah
 • Om navame pitrenashakaya namah
 • Om antye vairapradaya namah
 • Om sutanandam-nidhanakaya namah
 • Om sarpakshijataya namah
 • Om anangaya namah
 • Om karmarashyudbhavaya namah
 • Om upante kirtidaya namah
 • Om saptame'kalahapradaya namah
 • Om ashtame' vyadhikartre' namah
 • Om dhane' bahu-sukha-pradaya namah
 • Om janane rogadaya namah
 • Om urdhvamurdhajaya namah
 • Om grahanayakaya namah
 • Om papadyashtaye namah
 • Om khecaraya namah
 • Om shambhavaya namah
 • Om asheshapujitaya namah
 • Om shashvataya namah
 • Om nataya namah
 • Om shubhashubha-phala-pradaya namah
 • Om dhumraya namah
 • Om sudhapayine' namah
 • Om ajitaya namah
 • Om bhakta-vatsalaya namah
 • Om simha-asanaya namah
 • Om ketu-murtaye' namah
 • Om ravindudyutinashakaya namah
 • Om amaraya namah
 • Om pidakaya namah
 • Om amartya namah
 • Om vishnu-drishtaya namah
 • Om asureshvaraya namah
 • Om bhakta-rakshaya namah
 • Om vaicitryakapatasyandanaya namah
 • Om vicitraphaladayine namah
 • Om bhakta-bhishta-phala-pradaya namah
"