PUJA SLOKAS

PUJA SLOKAS: " THIS IS SIMPLE PUJA SLOKAS
Before starting anything first salutes GURU,MOTHER,FATHER AND GOD

For Guru:
Om Gum Gurubhyo Namah
'Gurur Brahma gurur Vishnu gurur devo Maheswarah
Gurur sakshat parambrahmah tasmi sri gurave namah'
Vighneswara prayer
Shuklambara Dharam Vishnum Shashi Varnam Chaturbhujam
Prasanna Vadanam Dhyayeth Sarva Vighnopa Santhaye
Agajaanana Padmaarkam Gajaanana Maharnism
Aneka Dantham Bhakthanaam Eka Dantham Upasmahe.
Gayathri Manthram:
Om Bhurbhuvassuvaha Thatsaviturvarenyam
Bhargodevasya Dhimahee Dhiyoyonah Prachodayat.
(OM the celestial sound that resounds in our bodies over the earth and the cosmos up to the gates of heaven; The effulgence of the rising sun that sets all living things to their allotted tasks to strive to achieve their aims in life; May the dazzling light which is the gift of the gods illuminate our beings ; Let us contemplate on it so that our minds gain
enlightenment)
Guru Dakshinamoorti -Slokas
Nidhaye sarva vidyanam bhishaje bhava roginam
Gurave sarvalokanam Dakshinamoortaye namah)
Ganesha:
'Om Gananam twa ganpati gum havamahe Kavimkavina mupamashravastarm
Jyestharajam Brahmanam Brahmanaspata aanas-shrunvotibhi-seedhasadhanam
Maha Ganapataye Namah'
Om Sumukhaya Namaha
-2. Om Ekadanthaaya Namaha
-3. Om Kapilaaya Namaha
-4. Om Gajakarnaaya Namaha
-5. Om Lambodharaaya Namaha
-6. Om Vikataaya Namaha
-7. Om Vighnaraajaaya Namaha
-8. Om Ganaadhipaaya Namaha
-9. Om Dhoomraketave' Namaha
10. Om Ganaadhyakshaaya Namaha
11. Om Baalachandraaya Namaha
12. Om Gajaananaaya Namaha
13. Om Vakrathundaaya Namaha
14. Om Soorpakarnaaya Namaha
15. Om He'rambaaya Namaha
16. Om Skandapoorvajaaya Namaha.
Saraswati:
'Prano Devi Sarawati vajebhirvaajinivati
Dhinama vitriyavatu Vaagdevyai Namah' - Rig Veda.
Sri MahaLakshmi Strotram
Namastestu Mahamaye Sreepeethe Surapujithe
Sankha Chakra Gadha hasthe Mahalakshmir Namosthuthe.

Venkateswara Strotram;
Vina Venkatesam Nanatho Nanatha Sada Venkatesam Smarami Smarami
Hare Venkatesah Prasida Prasida Priyam Venkatesah, Prayacha Prayacha.
For Ganesha: Om Gam Gloum Ganapataye Namah
For Saraswati: Om Aim Kleeng Sauh Saraswatiyai Namaha
Self purification and invocation:
Revised:
Apavitra Pavitrova Sarvavastham Gathopiva
Yasmareth Pundarikaksham Sabahaybhyanthara Suchihi
Achamaneeyam
OM Kesavaya Swaha
OM Narayana Swaha
OM Madhavaya Swaha

vishnu slokas
OM Govindaya Namaha
OM Vishnave Namaha
OM Madhusudanaya Namaha
OM Trivikrmaya Namaha
OM Vamanaya Namaha
OM Sridharaya Namha
OM Hrishikesaya Namaha
OM Padmanabhaya Namaha
OM Damodaraya Namaha
OM Sankarshanaya Namaha
OM Vasudevaya Namaha
OM Pradyumnaya Namaha
OM Anirudhaya Namaha
OM Purushothamaya Namaha
OM Adhokshaya Namaha
OM Narasimhaya Namha
OM Achuthaya Namaha
OM Janardhanaya Namaha
OM Upendraya Namaha
OM Haraye Namaha
Nava Graha Strotrams
(Prayers relating to celestial bodies)
(Either all can be recited on Sunday or each on the specified day)
Surya (Sun) Sunday
Japakusuma Sankasam Kasyapeyam Mahadyuthim
Thamorim Srarva Papaghnam Pranathosmi Divakaram
Chandra (Moon) Monday
Dhadhisankha Tushaarabham Kshirodharnava Samudhbhavam
Namami Sasinam Somam Sambhormakuta Bhushanam
Kuja(Mars) Tuesday
Dharani Gardha Sambhutham Vidhyuth Kanthi Samaprabham
Kumaram Sakthihastham tham Mangalam Pranamamyaham
Budha (Mercury) Wednesday
Priyangu Kalikasyaamam Rupena pratimam Budham
Saumyam Saumya Gunepetham Tham Budham Pranamamyaham
Guruhu (Jupiter) Thursday
Devanancha Rishinancha Guurumkanchana Sannibham
Budhimantham Trilokesam, Tham Namami Brihaspathim
Sukra (Venus) Friday
Himakunda Mrinalabham DaityanamParamam Gurum
Sarva Sastra Pravaktaram Bhargavam Pranamamyaham
Sani (Saturn) Saturday
Neelanjana Samabhasam Raviputhram Yamagrajam
Chaya Marthanda Sambhutham Tham Namami Sanaischaryam
Rahu (Neptune) Saturday and /or Sunday
Ardhakayam Mahaveeram Chandradithya Vimardhanam
Simhakagarbha Sambhutham Tham Rahum Pranamamyaham
Kethu (Pluto) Saturday and/or Sunday
Phalasa Pushpa Sankasam Tharakagrahamastghakam
Raudhram Raudhratmakam Ghoram Tham Kethum Pranamamyaham

TWO LINE NAVAGRAHA STOTRAM WHICH CAN BE RECITED ANY DAY
'BRAHMA MURARI STRIPURANTAKARI
BHANU, SHASHI, BHOOMI SUTO, BUDHASCHA
GURUSCHA, SHUKRAH, SHANI RAHU, KETAVAH
KURVANTUSARVE MAM SU PRABHATAM :
End of the puja
Swasti prajabhya paripala yantam
Nyayena margena maheem maheesah
Go-Brahmanebhyah shubhamastu nityam
Lokah samastah sukhino bhavantu.
Kale varshantu parjanyah
prithivi sashya shalini
Deshoyam kshoba rahitah
Brahmana santu nirbhaya
Om Sarve bhavantu sukhina
sarveve santu niramaya
Sarve bhdrani pashyantu
maa kaschit dukhabhagbhavet
Om Shanno mitrascham varunah
shanno bhavatparyama
Shanna indro brihaspatih
shanno vishnururukramah
Namo brahmane namaste vayu
twameva pratyaksham brahmadi
Twameva pratyaksham brahma vadishyami
krutam vadishyami
satyam vadishyami
Tanmamavatu tadvaktaramavatu
avatumam avatu vaktaram
Om shanti shanti shanti
.

Asatoma sadgamaya
Tamasoma jyotirgamaya
Mrityorma amrutamgamaya

Poornamadam poornamidam
Poornaat poorna mudaschate
Poornasya poornamaadaaya
Poornameva vashisyate
Om shanati shanti shanti

Kayena Vacha manasendriyairva
Budhyat manava, prakrute svabhavat
Karomi yadyat sakalam parasmai
Narayanayeti samarpayami
Om Shanti Shanti Shanti


Om ritagum satyam param brahmam, purusam krsnapingalam,
Urdhva retam, virupaksham visvaroopayavai namo namah :
Om eeshana sarva vidyanam, eshvarah sarva bhutanam
Brahmadhipatir brahmanodhipatir brahma shivome astu sada shivoham

Special Slokas for each separate day of the week
Sunday: Hanuman.SURYA.
Anjananandanam Veeram Janaki Sokanasanam
Kapisamaksha Hantharam Vande Lanka Bhayankaram
Manojanam Maruthathulyavegam Jithendriyam Budhimatham Varishtam
Vathathmajam Vanarayudha Mukhyam Srirama Dutham Sirasanamami.
Monday: Lord Shiva
Vande Sambhu Mumapathim Suragurum Vande Jagathkaranam
Vande Pannagabhushanam, Mrigadharam Vande Pasunampathim
Vande Suryasasanka vahninayanam Vande Mukundapriyam
Vande Bhaktajanasryanchavaradam Vande sivam Sankaram
Tuesday :Lord Rama,DURGA
Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedase
Raghunadhaya Nadhaya Seethayampathaye Namaha
Sree Rama Ramethi Rameraame Manorame
Sahasra Nama Thathulyam Raamanaam Varaanane
Wednesday: Lord Krishna,VISHNU,PARVATI,MEENASHI.
Krishnaya vasudevaya Devaki Nandanayacha
Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namostuthe:
Sasankha Chakram Sakireetakundalam Sapeetha Vastram Sarasiruhekshanam
Sahara Vakshasthala Kausthubhasriyam Namaami Vishnum Sirasachaturbhujam
Thursday: Guruv (Teacher),Guru Dakshinamoorti ,VISNU.
Nityanandaya Dattaya Nirmalaya Chidatmane
Gnanamothamaya Gurave Brahmane Vyapinenamaha
Friday: Goddesses Durga, Saraswathi ,LAXHMI
Om Rakthaksh Raktajihwadi Sikshnaya Namonamaha
Om Mahishasura Dorvirya Nigrahayai Namonamaha
Saraswathi:
Om Saraswathi Namastubhyam Varade Kamarupini
Vidyarambham Karishyami Sidhirbhavatu Mesada
Saturday: Lord Venkateswara
Vina Venkatesam Nanatho Nanatha Sada Venkatesam Smarami Smarami
Hare Venkatesah Prasida Prasida Priyam Venkatesah, Prayacha Prayacha
Nithyaya Niravadyaya Satyananada Chidatmane
Sarvantharatmane Srimath Venkatesaya Mangalam

Manthrapushpam and Mangala slokas
(To be recited at the end of prayers only)
Hariom Sahasrasirsham Devam Viswaksham Viswasambhuvam
Viswamnarayana Devam Aksharam Paramampadam
Viswathahaparamnithyam Viswam Narayanagum Harim
Viswamevedam Purushasthad Viswamupajivathi
Rajadhirajaya prasahyasahine
Namovayam Vaisravanayakurmahe
Samekaman Kamakamyamahyam
Om that Brahma, Om that Vayuhu, Om that Atma
Om Om that Satyam, Om that Sarvam, Om that Puronamaha
Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi
Thanno Vishnu Prachdayath._
Sriyahkanthaya Kalyananidhaye Nidhayerdhinam
Conclusion
Kayenavacha Manasendrairva Budhyatmanava Prakrute Swabhavat
Karome yadyatsakalam Parasmai Srimanarayanyeti Samarpayami
Om thatsat Parabrahmarpanamasthu Om Lokasamastha Sukunobhavanthu
Akala Mrityu haranam Sarvavyadhinivaranam
Sarva papa kshayakaram Vishnupadodakampiba
Sri Venkatanivasaya Srinivasaya Mangalam

"