Goddess Lakshmi Ashtottara Shatanaamavali

Goddess Laxmi Maa PhotoGoddess Lakshmi Ashtottara Shatanaamavali

|| 108 Slokas or Names of Goddess Laxmi ||

Goddess Lakshmi Ashtottara Shatanaamavali

Om Swadayai namaha
Om Sudhayai namaha
Om Dhanyayai namaha
Om Hiranyayai namaha
Om Lakshmyai namaha
Om Nitya-poostayai namaha
Om Vibha-varyai namaha
Om Adityai namaha
Om Dityai namaha
Om Dhiptayai namaha
Om Vasu-dayai namaha
Om Vasu-dharinyai namaha
Om Kama-layai namaha
Om Kanthayai namaha
Om Kamakshmyai namaha
Om Kroda-sambavayai namaha
Om Anugraha-paradayai namaha
Om Budhaye namaha
Om Anaghayai namaha
Om Hari-vallabayai namaha
Om Ashokayai namaha
Om Amrutayai namaha
Om Loka-shoka-vinasinyai namaha
Om Dharma-nilayayai namaha
Om Karu-nayai namaha
Om Loka-mathre namaha
Om Padma-priyayai namaha
Om Padma-hastayai namaha
Om Padma-kshemyai namaha
Om Padam-sundaryai namaha
Om Padmod-bhavayai namaha
Om Padma-mukyai namaha
Om Padma-naba-priyayai namaha
Om Ramayai namaha
Om Padma-mala-darayai namaha
Om Devyai namaha
Om Padminyai namaha
Om Padma-gandinyai namaha
Om Punya-gandayai namaha
Om Supra-sannayai namaha
Om Prasadabi-mukhyai namaha
Om Prabhayai namaha
Om Chandra-vadhanayai namaha
Om Chandrayai namaha
Om Chandra-sahodaryai namaha
Om Chatur-bhujayai namaha
Om Chandra-roopayai namaha
Om Indirayai namaha
Om Indu-seethalayai namaha
Om Ahloda-janyai namaha
Om Pustyai namaha
Om Shivayai namaha
Om Shivakaryai namaha
Om Satyai namaha
Om Vimalayai namaha
Om Vishwa-jananyai namaha
Om Tustayai namaha
Om Dharidhrya-nashinyai namaha
Om Preeti-phuskarinyai namaha
Om Shantayai namaha
Om Shukla-malyam-barayai namaha
Om Shriyai namaha
Om Bhaskaryai namaha
Om Bilva-nilayayai namaha
Om Vara-rohayai namaha
Om Yashasvinyai namaha
Om Vasundarayai namaha
Om Udarangayai namaha
Om Harinyai namaha
Om Hema-malinyai namaha
Om Dhana-dhanya-karyai namaha
Om Sidhaye namaha
Om Srainya-saumyayai namaha
Om Shubha-pradhayai namaha
Om Nrupa-veshma-gatha-nandhayai namaha
Om Varalakshmai namaha
Om Vatsu-pradhyai namaha
Om Shubayai namaha
Om Hiranya-prakarayai namaha
Om Samudra-tanayayai namaha
Om Jayayai namaha
Om Mangalayai namaha
Om devyai namaha
Om Vishnu-vaksha-stala-stitayai namaha
Om Vishnu-patnai namaha
Om Prasanakshyai namaha
Om Narayana samashritayai namaha
Om Daridhrya-dvamsinyai namaha
Om Dhevyai namaha
Om Sarvo-padrava-varenyai namaha
Om Nava-durgayai namaha
Om Maha-kalyai namaha
Om Bramha-vishnu-shivat-mikayai namaha
Om Tri-kala-gnyana-sampannayai namaha
Om Bhuwa-neshwaryai namaha 

posted by: munna.bujji8888@gamil.com